SALGSVILKÅR

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt
særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt
mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom
næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger er:
Fritt og Vilt i posen AS
Måkeveien 4
4623 Kristiansand
TLF: 92243499
Orgnr: 915025595
Fritt og vilt i posen AS betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen
inkluderer alle avgifter, eventuelle tilleggskostnader vises i nettbutikken før betalingsprosessen
gjennomføre. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke
bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i
bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha
innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Kjøper må forhåndsbetale for alle varene i nettbutikken, dette på grunn av varens art.
Avhengig av betalingsform vil beløpet enten trekkes fra eller reserveres på kjøpers konto ved utsjekk.
I kassen tilbys betaling med debetkort, kredittkort og Vipps.
Ved behov for en annen betalingsmåte kan kjøper kontakte selger på telefon 92243499.

6. Levering
Bestillingsfrist er alltid den 20. i måneden. Leveringsdag, leveringstidspunkt og leveringsbetingelser fremgår klart og tydelig av bestillingsløsningen. Kjøper finner en ryddig oversikt under “LEVERING” og under “FAQ” i hovedmenyen.

Hjemlevering:
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans/hennes representant, har overtatt varene.

Drop-punkt:
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans/hennes representant, er blitt gjort oppmerksom på at
bestillingen er avhentningsklar på avtalt drop-punkt.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han/hun, eller hans/hennes representant, har fått varene
levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett
Fryst kjøtt er unntatt fra angrerettloven jmf. § 22 G:
Angreretten gjelder ikke avtaler om levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller
hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering,

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og
dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i
forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve
oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn sendes skriftlig til:
www.frittogvilt@gmail.com.

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve
oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom
oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til
kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper
likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å
levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen
tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder
dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har
underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt, eller etter leveringstidspunktet som var
avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at
kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke
dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med
rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller
burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller
burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen
eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan
kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet
og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig til:
Fritt og vilt i posen AS
Måkeveien 4
4623 Kristiansand
Mail: frittogvilt@gmail.com

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan
likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder
selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i
utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer
at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og
kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik
mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er
uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke
skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av
avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved
uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper
selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig
mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.
Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen,
kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av
kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående
varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret
skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke
belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen
allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i
kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker
til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter
avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger
skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle
tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for
mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Handlekurv
0
Din Handlekurv er tom

Det ser ut til at du ikke har lagt til noen varer i handlekurven din ennå.

Til Nettbutikken